Love, Light & Guidance

Composer: Allaudin Mathieu
Lyricist: Allaudin Mathieu

Love Light Guidance 20150423

Print or View Song:

Lyrics

Ya hadi Allah, ya noori Allah,
Ish q’Al-lah ma boodlilah, ma boodlilah.
Ya hadi Allah, ya noori Allah,
Ish q’Al-lah ma boodlilah.
Ma boodlilah, ma boodlilah.


Tags & Keywords: ROUND