Shalom Chant

Arranger: Shira Belford
Composer: Rabbi Shlomo Carlebach
Lyricist: Rabbi Shlomo Carlebach

Shalom Chant20140331

Print or View Song:

Lyrics

Shalom.